Oct

20 2017

Beth Shalom Synagogue: Jack Lamey's Bar Mitzvah

6:30PM - 7:30PM  

Beth Shalom Synagogue 5827 N. Trenholm Road
Columbia, SC 29206
803-782-2500 bethshalom.tonya@gmail.com

Shabbat evening services. Jack Lamey's Bar Mitzvah.